Dijalog promena Beogradske otvorene škole

Udruženje studenata sa hendikepom u okviru granta u projektu Dijalog promena Beogradske otvorene škole zagovara uvođenje ublaženih kriterijuma u konkurse jedinica lokalnih samouprava za učeničke i studentske stipendije.  Inkluzivne politike u konkursima za stipendije predstavljale bi važan vid podrške lokalnih zajednica za mlade sa hendkepom kojima je daleko izazovnije da postignu visoke ocene i ispune uslove za ostvarivanje prava na stipendiju nego njhovim vršnjacima.

Prva aktivnost za uspostavljanje dijaloga za uvođenje inkluzivnih politika u konkurse za stipendije jedinica lokalnih samouprava bili su sastanci sa akterima koje je Udruženje prepoznalo kao ključne za razgovor o inkluzivnim politikama kao vidu podrške za učenike i studente sa hendikepom.

Održano je sedam sastanaka sa ključnim akterima, a u pitanju su bili Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnik građana, Republički sekretarijat za javne politike, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, SIPRU tim, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Stalna konferencija gradova i opština.

Na sastancima su članovi tima Udruženja predstavili ideju projekta i značaj stipendija za učenike i studente sa hendikepom, kao i načine na koje ključni akteri mogu podržati inicijativu organizacije. Na svim sastancima su ključni akteri pokazali interesovanje i volju da doprinesu uspostavljanju dijaloga i iz ekspertskog ugla svoj oblasti ukažu na važnost uvođenja inkluzivnih politika. Osim toga, svi ključni akteri su se složili da je važno da učestvuju i na okruglim stolovima koje će Udruženje organizovati kako bi svi eksperti mogli da iz ugla svoje oblasti doprinesu predlogu inkluzivne politike koje će im Udruženje prezentovati.