Udruženje studenata sa hendikepom svoj rad ostvaruje kroz realizaciju projekata i programa.

Projektno funkcionisanje Udruženja studenata sa hendikepom određuje realizaciju specifičnih aktivnosti i postizanje određenih ciljeva.

Realizacija programa se sastoji od kontinuiranog sprovođenja jednogodišnjih projekata sa specifičnim ciljevima koji doprinose ostvarivanju strateških ciljeva Udruženja studenata sa hendikepom.

U dosadašnjem radu od 2000. godine Udruženje studenata sa hendikepom je realizovalo preko 150 projekata od kojih je 35 deo redovnih programa.

Projekte Udruženja studenata sa hendikepom je podržalo preko 30 različitih donatora među kojima su državna ministarstva i gradski organi Grada Beograda, programi Evropske unije, ambasade, domaće i inostrane fondacije i druge donatorske organizacije.

Neke od projekata Udruženje realizuje godinama unazad i zbog toga su postali programi. Projekat Inkluzijada od 2011. uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Udruženje realizuje svake godine, a na završnoj manifestaciji projekta učestvovalo je ukupno oko 400 studenata i studentkinja sa i bez hendikepa.

Takođe, od 2016. Udruženje sprovodi program za izjednačavanje mogućnosti u visokom obrazovanju za mlade sa hendikepom uz podršku Gradskog sekratrijata za socijalnu zaštitu.  Kroz ovaj program USH osnažuje mlade sa hendikepom i organizuje razne edukativne aktivnosti za njih, ali održava i javne događaje i radi na podizanju svesti o pravima mladih sa hendikepom.

Uz podršku Ministarstva omladine i sporta Udruženje studenata sa hendikepom je od 2013. podizalo kapacitete omladinskih organizacija za uključivanje mladih sa hendikepom u omladinske aktivnosti kroz radionice i treninge namenjene omladinskim radnicima.  Osim toga, od 2019. godine Udruženje se posvetilo osnaživanju srednjoškolaca sa hendikepom za promociju socijalne inkluzije kroz proces vršnjačkog mentorstva.