Udruženje studenata sa hendikepom je osnovano kako bi se bavilo pravima mladih sa hendikepom u oblasti visokog obrazovanja, ali je od tad značajno proširilo oblasti svog delovanja. Prateći potrebe osoba sa hendikepom u Srbiji, Udruženje se posvetilo svim sferama u kojim osobe sa hendikepom nemaju izjednačene uslove i ravnopravnost. USH u svakoj oblasti uvek usmerava pažnju i na ključne aktere, donosioce odluka i opštu javnost kojoj je potrebno podizanje svesti o inkluzivnom društvu, ali i na osnaživanje i motivisanje osoba sa hendikepom da se samozastupaju i imaju inicijativu u svim sferama koje ih interesuju.

Visoko obrazovanje

Udruženje studenata sa hendikepom je nastalo kako bi obezbedilo svu neophodnu podršku mladima sa hendikepom u oblasti visokog obrazovanja. Ubrzo nakon osnivanja, Udruženje je zagovaranjem uspelo da utiče na to da kriterijumi za ostvarivanje prava na republičku studentsku stipendiju. Zahvaljujući Udruženju, svi studenti sa hendikepom koji su na budžetu imaju pravo na republičku stipendiju koju dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Osim toga USH je imao značajnu ulogu u uvođenju inkluzivnog obrazovanja u Srbiji zbog konstantnog insistiranja na ukidanju specijalnih škola i omogućavanju deci sa hendikepom da budu ravnopravna i imaju izjednačene obrazovne prilike. Udruženje je takođe i doprinelo edukaciji praktičara o inkluzivnom obrazovanju, adekvatnoj primeni  i pružanju odgovarajuće podrške učenicima sa hendikepom. Svojom upornošću je USH uspelo i da utiče na to da Zakon o visokom obrazovanju koji je donet 2017. godine garantuje studentima sa hendikepom pravo na upis na budžet sa primenom blažih kriterijuma, ali i pravo da budu aktivno uključeni u rad studentskih parlamenata. Udruženje godinama unazad u kontinuitetu sprovodi projekte posvećene poboljšanju uslova i kvaliteta svih aspekata visokog obrazovanja za mlade sa hendikepom. Takođe, USH osluškuje predloge, potrebe i probleme svojih članova i na osnovu toga osmišljava i planira svoje aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja. Konstantna aktivnost koja se dešava tokom cele godine jeste servis podrške za studente i studentkinje sa hendikepom. Udruženje svakodnevno informiše studente i studentkinje sa hendikepom o njihovim pravima u oblasti visokog obrazovanja, pruža im podršku u komunikaciji sa visokoškolskim ustanovama i odbrani od diskriminacije. USH osim toga pruža i podršku i u vidu profesionalne orijentacije i informisanja budućih brucoša o pravima i studiranju, podršku pri konkurisanju za prijemni ispit po afirmativnim merama, pisanje molbi i preporuka visokoškolskim ustanovama, posredovanje prilikom konkurisanja za studentsku stipendiju, kao i svakodnevno savetovanje u vezi sa ispunjavanjem studentskih obaveza.

Politička participacija

Udruženje studenata sa hendikepom je prepoznalo potrebu za izjednačavanjem mogućnosti u aktivnoj participaciji osoba sa hendikepom, shodno njihovim težnjama. Aktivna participacija osoba sa hendikepom u političkom životu omogućiće im, da se shodno svojim kompetencijama, bore za sva važna društvena pitanja. USH je prepoznao nužnost edukacije kako političara, tako i članova koji će jednoga dana moći da budu među donosiocima odluka. Svojim projektnim aktivnostima predstavnici Udruženja aktivno održavaju radionice namenjene političarima, ali i treninge za svoje članove gde najveći stručnjaci prenose znanja o političkim sistemima, funkcijama političkih partija i načinu njihovog organizovanja, ali i na koji način osobe sa hendikepom mogu da budu aktivne u političkoj sferi. Sa druge strane, predstavnici Udruženja sa svim značajnim političkim akterima razgovaraju o značaju socijalne inkluzije, adekvatnim sistemima podrške, načinima unapređenja njihovog programa kako bi bio u skladu sa važećim nacionalnim i međunarodnim dokumentima. Cilj Udruženja je da omogući svim osobama sa hendikepom da aktivno učestvuju u političkom životu Srbije i da im za to bude obezbeđena adekvatna podrška.

Omladinski aktivizam

Udruženje studenata sa hendikepom zalaže se za aktivno učešće mladih sa hendikepom u svim oblastima i omladinskim aktivnostima. Omladinski aktivizam je oblast kojoj je Udruženje posebno posvećeno u želji da aktivnosti omladinskih organizacija budu pristupačne i inkluzivne. USH već godinama edukuje omladinske radnike o načinima za ravnopravno uključivanje mladih sa hendikepom, ali i kako da svojim aktivnostima doprinesu razvoju inkluzivnog društva i podizanju svesti o važnosti socijalne inkluzije. Sa druge strane, Udruženje konstantno radi na osnaživanju mladih sa hendikepom za aktivističko delovanje, samozastupanje i omladinski rad. Mladi sa hendikepom uvek imaju priliku da se aktivistički angažuju kroz inicijative Udruženja i da doprinesu stvaranju pravednijeg društva.

Zapošljavanje

Kao akademska organizacija čiji su članovi visokoobrazovane osobe, Udruženje studenata sa hendikepom prepoznalo je potrebu da se osim poboljšanja uslova u oblasti obrazovanja posveti i zapošljavanju osoba sa hendikepom. Udruženje je pokrenulo procese pregovaranja sa velikim brojem kompanija u želji da obezbedi radna mesta i prilike za stručne prakse za osobe sa hendikepom. Pokrenut je sajt zaposlenje.ush.rs u cilju spajanja osoba sa hendikepom koje traže posao ili stručnu praksu i poslodavaca koji žele da obezbede posao ili praksu za osobe sa hendikepom i da im pruže svu podršku koja im je neophodna za obavljanje radnih zadataka. Na sajtu se nalaze oglasi za posao i prakse, ali i anonimni profili kandidata za prakse i posao koji sadrže sve informacije o njihovim kompetencijama, obrazovanju, iskustvu i podršci koja im je potrebna. Osim toga, sajt nudi  i edukativne i informativne sadržaje u vidu virtuelnog savetnika, odnosno video klipova koji pružaju korisne informacije za sve koji traže posao: savete za razgovor za posao i spremanje za intervju, predloge za komunikaciju sa poslodavcem o potrebnoj podršci, odnosno vrsti hendikepa, informacije o pravima na tržištu rada itd. Udruženje studenata sa hendikepom sprovelo je istraživanje o primeni Zakona o zapošljavanju osoba sa hendikepom i položaju osoba sa hendikepom na tržištu rada u Srbiji, a rezultate možete pogledati ovde. Udruženje aktivno radi i na karijernom savetovanju osoba sa hendikepom, osnaživanju za aktivno traženje posla i informisanju o prilikama za zaposlenje. Sa druge strane, USH održava edukativne radionce kompanijama o pružanju adekvatne podrške osobama sa hendikepom na radnom mestu i pruža savetodavne usluge poslodavcima koji žele da zaposle osobe sa hendikepom.