Servis podrške za studente za hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom prepoznalo je potrebu za informisanjem i uvođenjem studenata sa hendikepom u akademski život, te kontinuirano pruža podršku studentima sa hendikepom tokom njihovog školovanja.

U skladu sa Bolonjskom deklaracijom iz 1999. godine, USH se zalaže za stvaranje izjednačenih mogućnosti za sve pri upisu, u toku studija, na završetku i prilikom nastavka karijernog razvoja u oblasti visokog obrazovanja. To znači da se uslovi i zahtevi visokog obrazovanja moraju prilagoditi potrebama i funkcionisanju svih studenata uključujući i studente sa hendikepom. Počev od prijavljivanja na prijemni ispit, kroz ceo tok studiranja pa sve do završetka, studentima je potrebno pružiti adekvatnu podršku.

Svakodnevno Udruženje pruža podršku pri:

 1. Konkurisanju na visokoškolsku ustanovu
 2. Podršku kroz savetovanje pri odlučivanju koja visokoškolska ustanova je najbolja za studenta/ studentkinju, shodno njegovim/njenim interesovanjima;
 3. Informisanje o afirmativnim merama koje podrazumevaju primenu olakšanih mera za upis studenata u prvu i svaku narednu godinu osnovnih i integrisanih studija na fakultetu u okviru univerziteta. Takođe, Udruženje studenata sa hendikepom pruža podršku budućim brucošima da realizuju ovo pravo.
 4. Pisanje preporuke za prilagođavanje prijemnog ispita u prilagođenim uslovima, što znači da im se garantuje bilo kakav vid neophodne podrške;
 5. Informisanja visokoškolske ustanove o obavezi da pruži potrebne vidove podrške u toku studiranja, u slučaju da visokoškolska ustanova odbija da ih pruži. Neki od vidova podrške su uvećani font slova na materijalima ili materijali na Brajevom pismu, personalni asistent, asistivne tehnologije, organizovanje polaganja ispita u pristupačnim prostorijama, kao i prilagođavanje načina polaganja kolokvijuma i ispita;
 6. Preporuke visokoškolskim ustanovama za poštovanje Zakona o visokom obrazovanju;
 7. Podrška pri ostvarivanju prava na budžet sa ostvarenih 36 ESPB;
 8. Podrška pri ostvarivanju prava na studentsku stipendiju;
 9. Podrška pri ostvarivanju prava na studentski smeštaj i ishranu;
 10. Podrška u ostvarivanju prava studenata sa hendikepom na članstvo u studentskim parlamentima;
 11. Podrška u vidu molbe za oslobađanje od školarine.

Studentsko organizovanje

Studentima sa hendikepom je zagarantovano mesto u studentskom parlamentu, nezavisno od izbora ostalih članova/članica parlamenta. Studenti sa hendikepom imaju unutar parlamenta jednak status kao i ostali članovi parlamenta, odnosno mogu da ravnopravno učestvuju u donošenju odluka o svim studentskim pitanjima, a ne samo onim koja se tiču prava studenata sa hendikepom. Važno je da studenti sa hendikepom koji su motivisani da se bave studentskom politikom znaju za ovo svoje pravo kako bi mogli da se angažuju i aktivno učestvuju i doprinose radu parlamenta.

Gde su definisani servisi podrške?

Neki od zakona koji definišu položaj studenata sa hendikepom su: Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o zabrani diskriminacije, Ženevska deklaracija iz 1924. Opšta deklaracija o ljudskim pravima, Bolonjska deklaracija, UN Konvencija o pravima osoba sa hendikepom.

Zakonom o visokom obrazovanju (član 103) je definisano da studenti sa hendikepom i studenti upisani po afirmativnim merama koji u tekućoj školskoj godini ostvare 36 ESPB bodova imaju pravo da se u narednoj školskoj godini finansiraju iz budžeta.

Studenti sa hendikepom sa ostvarenih 36 ESPB bodova stiču pravo na stipendiju, tako da se na njih ne odnosi uslov u vezi sa prosekom koji za ostale studente treba da bude najmanje 9,00.

Pravo na smeštaj u ustanove za smeštaj studenata imaju svi studenti visokoškolskih ustanova čije prebivalište nije  u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studira. Do 10% mesta od raspisanog broja namenski je određeno za smeštaj studenata iz društveno osetljivih grupa.

Zakon o visokom obrazovanju (član 66) predviđa da studenti sa hendikepom imaju pravo da budu zastupljeni u studentskom parlamentu visokoškolske ustanove. Svako uskraćivanje ravnopravnog učešća studentima sa hendikepom predstavlja diskriminatorsko postupanje.

Najčešća pitanja

Sve osobe kojima je potreban bilo koji vid podrške u funkcionisanju, bez obzira da li je u pitanju trenutna, periodična ili trajna potreba za podrškom, su osobe sa hendikepom.

Svaki vid umanjene senzorne, motoričke, mentalne ili biohemijske funkcionalnosti je stanje hendikepa. To znači da osobe sa hendikepom nisu samo osobe sa vidljivim hendikepom, već i osobe sa nevidljivim vrstama hendikepa, odnosno raznim hroničnim stanjima. Svako stanje ili situacija koje onemogućavaju samostalnu realizaciju ili ravnopravnost osobe su stanja hendikepa.

Pored akutnih i hroničnih stanja na pojavu hendikepa utiču i druga stanja kao što su posledice trauma ili rehabilitacije.  

 

Član ili članica Udruženja studenata sa hendikepom može biti svaka osoba bez obzira na obrazovni status, godine starosti, medicinsko stanje, nacionalnu pripadnost ili bilo koje lično svojstvo.

Samim učlanjenjem u Udruženje studenata sa hendikepom osoba stiče mogućnost ostvarivanja prava na podršku iz domena rada organizacije.

Članstvo u Udruženju studenata sa hendikepom je besplatno.

Punopravno članstvo se razlikuje od statusa članova koji su korisnici rada Udruženja studenata sa hendikepom.

Status punopravnog člana se ostvaruje kroz aktivno angažovanje svake osobe koje doprinosi radu i ostvarivanju ciljeva i misije Udruženja studenata sa hedikepom.

Članstvo prestaje ličnim zahtevom, delovanjem protiv ugleda i interesa Udruženja studenata sa hendikepom ili trajnim gubitkom mogućnosti samostalnog donošenja odluka.

Ovo je zabluda. Iako u svom nazivu sadrži reč studenti, Udruženje studenata sa hendikepom kao organizacija koja se bori za zaštitu ljudskih prava pruža podršku i drugim osobama sa hendikepom, čija su prava ugrožena ili su diskriminisane. Pored oblasti obrazovanja, Udruženje studenata sa hendikepom pruža podršku u oblasti zapošljavanja, omladinskog rada, informisanja sprečavanja diskriminacije i drugih društvenih oblasti.

 

 1. Pravo na upis sa primenom afirmativnih mera

Kandidati sa hendikepom mogu da ostvare upis sa primenom afirmativnih mera. Osobe sa hendikepom koji žele da konkurišu za upis sa primenom afirmativnih mera na visokoškolskoj ustanovi da bi ostvarili to pravo treba pre polaganja prijemnog ispita da se obrate za preporuku Udruženju studenata sa hendikepom.

 1. Pravo na status studenta na budžetu

Uslov za status studenta na budžetu za studente sa hendikepom je 36 ESPB. Studenti sa hendikepom kao uslov za budžet za upis druge, treće i svake naredne godine studija u školskoj godini treba da ostvare najmanje 36 ESPB bodova dok je uslov za sve druge studente najmanje 48 ESPB. Na nekim visokoškolskim ustanovama rangiranje studenata za status studenta na budžetu se vrši sabiranjem osvojenih ESPB u školskoj godini i proseka ocena.

 1. Pravo na studentsku stipendiju

Studenti sa hendikepom od druge godine studija pravo na stipendiju koju dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ostvaruju bez primene ostvarenog proseka ocena. Studenti sa hendikepom pravo na stipendiju koju dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ostvaruju pod uslovom da:

- redovno svake godine upisuju novu godinu studiju;

- imaju ostvaren status studenta čije studiranje se finansira iz budžeta;

- im je Udruženje studenata sa hendikepom izdalo potvrdu o statusu studenta sa hendikepom.

 1. Ostala prava studenata sa hendikepom

Studenti sa hendikepom imaju pravo na:

 • Prilagođavanje literature
 • Prilagođavanje polaganja prijemnog ispita
 • Prilagođavanje nastave
 • Angažovanje personalnog asistenta ili prevodioca za znakovni jezik
 • Druge vrste prilagođavanja na visokoškolskoj ustanovi.

Navedena prava studenti sa hendikepom ostvaruju na visokoškolskim ustanovama uz angažovanje Udruženja studenata sa hendikepom.

 

Status studenta sa hendikepom se ne ističe javno i ne navodi na diplomi i indeksi i diplome koje steknu studenti sa hendikepom se ne razlikuju od diploma ostaih studenata.

Svaki vid naglašavanja ličnih karakeristika na bilo kom dokumentu koji izdaje visokoškolska ustanova u vidu potvrde stečenog zvanja bi predstavljao čin diskriminacije.

 

Afirmativne mere su podsticajna politika društva u vidu administrativne podrške koja osobama sa smanjenim društvenim prilikama pružaju mogućnost da učestvuju u nekoj društvenoj oblasti ili aktivnosti. Kada su u pitanju osobe sa hendikepom afirmativne mere se najčešće primenjuju u obrazovanju i prilikom zapošljavanja.

Upis na studije sa primenom afirmativnih mera

Afirmativne mere  za studenata sa hendikepom se primenjuju prilikom upisa na visokoškolskim ustanovama, odnosno prilikom polaganja prijemnog ispita. U procesu prijave prijemnog ispita, kandidati sa hendikepom uz svu potrebnu dokumentaciju predaju i preporuku koju izdaje Udruženje studenata sa hendikepom. Preporuka sadrži osnovne podatke o kandidatu sa hendikepom na osnovu kojih visokoškolska ustanova utvrđuje identitet i status kandidata sa hendikepom.

Kandidati koji konkurišu za upis na visokoškolsku ustanovu sa primenom afirmativnih mera rangiraju se na odvojenoj rang listi od svih ostalih kandidata, ali zajedno sa svim drugim kandidatima koji takođe konkurišu za upis po afirmativnim merama. Nakon toga se rangiraju i na opštoj rang listi. Prilikom rangiranja na posebnoj rang listi, kandidatima za upis sa primenom afirmativnih mera se sakrivaju lični podaci sa ciljem očuvanja anonimnosti i to je zakonska obaveza svake visokoškolske ustanove.

 

Zapošljavanje osoba sa hendikepom i primena afirmativnih mera

Prilikom zapošljavanja osoba sa hendikepom poslodavci mogu da ostvare niz pogodnosti koje im omogućava zakonodavac. Najčešći vidovi podrške koje ostvaruju poslodavci zapošljavanjem osoba sa hendikepom su:

 • Oslobađanje plaćanja dela ili celog iznosa paralelnog poreza na osnovu zapošljavanja osoba sa hendikepom;
 • Oslobađanje od plaćanja doprinosa u trajanju od dve godine za zaposlene sa hendikepom;
 • Refundacija troškova prilagođavanja uslova rada za zaposlene sa hedikepom;
 • Refundacija zarade zaposlenima koji su angažovani u ulozi radnih asistenata zaposlenima sa hendikepom.

Svaki vid podrške ili prilagođavanja koji je potreban studentu da bi se izjednačili uslovi studiranja kako bi bio ravnopravan sa svim ostali studentima je zakonsko pravo studenata sa hendikepom. Vrsta podrške je uslovljena vrstom hendikepa. Podrška mogu biti angažovanje personalnog asistenta ili prevodioca za znakovni jezik, prilagođavanje prostora, literature, nastave ili načina polaganja ispitnih i predispitnih obaveza, vremensko prilagođavanje u vidu promene termina ispitnih i predispitnih obaveza, kao i korišćenje različitih vrsta asistivne tehnologije.

Svi studenti sa hendikepom kojima je potreban neki vid podrške mogu da se obrate Udruženju studenata sa hendikepom. Nakon konsultacije sa studntom u vezi sa adekvatnim vidom podrške, Udruženje studenata sa hendikepom će se obratiti visokoškolskoj ustanovi sa zahtevom za obezbeđivanje podrške od strane visokoškolske ustanove, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o zabrani diskriminacije. Udruženje studenata sa hendikepom uz zahtev prilaže i relevantnu dokumentaciju.

Svaki student sa hendikepom na prvoj godini studija kao uslov za upis druge godine, ali i svake naredne godine studija, sa statusom studenta čije se studije finansiraju iz budžeta potrebno je da ostvari uspeh od 36 ESPB bodova u toku jedne školske godine. Uslov za sve druge studente je osvojenih najmanje 48 ESPB dok se na nekim visokoškolskim ustanovama rangiranje studenata za status studenta na budžetu vrši sabiranjem osvojenih ESPB u školskoj godini i proseka ocena.

Ovo pravo za studente sa hendikepom je propisano Zakonom o visokom obrazovanju, članom 103. i ono se ostvaruje preporukom Udruženja studenata sa hendikepom. Pravo na preporuku za upis sa statusom studenta na budžetu imaju svi studenti sa hendikepom, bez obzira na to da li su upisani po afirmativnim merama ili ne. Za ostvarivanje ovog prava potrebno je da studenti sa hendikepom, u periodu upisa određene školske godine, zajedno sa drugom dokumentacijom predaju i preporuku Udruženja studenata sa hendikepom.

U Udruženju studenata sa hendikepom postoji volontersko angažovanje i ono se ostvaruje kroz uključenost u rad Aktivističkog centra Udruženja.

Angažovanjem kroz Aktivistički centar sve zainteresovane osobe mogu da dorinesu radu organizacije u zavisnosti od kompetencija koje poseduju ili od lične motivacije da doprinesu radu organizacije.  

Studenti sa hendikepom imaju pravo na stipendiju koju dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Pravo na ovu stipendiju studenti stiču od trenutka upisa druge godinu studija sa statusu studenta čije studiranje se finansira iz budžeta.

Uslovi za studente sa hendikepom za pravo na stipendiju su:

 • Da su upisali redovno drugu, treću, četvrtu godinu studija (ako studije traju 4 godine) ili petu i šestu godinu studija (ako studije traju 5 ili 6 godina);
 • Da imaju status studenta čije se studije finansiraju iz budžeta;
 • Da nijednu godinu studija nisu obnovili ili imali status studentskog mirovanja;
 • Da isti nivo i godinu studiranja prethodno nisu pohađali na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi čiji osnivač je Republika Srbija.

 

Važna napomena je da:

 • Za studente sa hendikepom kao kriterijum se ne primenjuje prosečna ocena na studijama;
 • Za studente sa hendikepom kao kriterijum se ne primenjuje broj ispita koje su preneli iz prethodnih godina studija;
 • Broj ostvarenih ESPB bodova na osnovu kojih su studenti sa hendikepom upisali tekuću godinu studija u statusu studenta koji se finansira iz budžeta se ne primenjuje.

 

Kako ostvariti pravo na stipendiju?

Konkurs za stipendiju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje 1. oktobra i traje do 31. oktobra. U tom periodu studenti sa hendikepom svu potrebnu dokumentaciju dostavljaju Udruženju studenata sa hendikepom. Svi drugi studenti dokumentaciju dostavljaju na visokoškolskoj ustanovi na kojoj studiraju.

Studenti koji se na prvu ili bilo koju drugu godinu studija ne upišu sa statusom studenta na budžetu, mogu za podršku da se obrate Udruženju studenata sa hendikepom. U tom slučaju, Udruženje studenata sa hendikepom se visokoškolskoj ustanovi obraća molbom za umanjenje školarine ili oslobađanje od plaćanja školarine u potpunosti.

Oslobođanje ili umanjenje plaćanja školarine nije zakonka obaveza visokoškolske ustanove već njihova spremnost da pruže podršku studentima sa hendikepom u uključivanju u društvo.

Rad Udruženja studenata sa hendikepom se bazira na realizaciji programskih i projektnih aktivnosti. Udruženje studenata sa hendikepom sredstva za svoj rad obezbeđuje konkurisanjem za podržavanje programa i projekata kod domaćih i inostranih donatora.