Konferencija „Društveni i politički položaj osoba sa hendikepom“

Konferencija „Društveni i politički položaj osoba sa hendikepom“ održana je danas u UNS-ovom pres centru, a govornici su bili:

– Milan Janković, izvršni direktor Udruženja studenata sa hendikepom

– Nikola Ristović,  advokat

– Boban Stojanović, politički analitičar

Osobe sa hendikepom u Srbiji imaju izuzetno nepovoljan položaj, a koren problema je nedostatak svesti i to što donosioci odluka ne prepoznaju veliki broj osoba sa hendikepom kao ljude kojima je neophodna podrška. Posledica neupućenosti i nedostatka svesti društva je diskriminacija i obespravljenost milion osoba sa hendikepom u Srbiji koje ne ostvaruju pravo na podršku koja im je neophodna za svakodneno funkcionisanje.

Izvršni direktor Udruženja, Milan Janković ukazao je na to da bez adekvatne podrške, osobe sa hendikepom nemaju mogućnost da ostvare nijedno od ostalih prava. U Srbiji se primenjuje koncept invaliditeta i u svim kategorijama invaliditeta ima manje od 300.000 osoba, a po popisu stanovništva iz 2011. godine, zajedno sa težim oblicima hroničnih stanja, ima skoro 570.000 osoba, odnosno manje od 7%.  U društvenoj realnosti to znači da oko 65% osoba sa hendikepom nije prepoznato kroz priznavanje prava na podršku. U pitanju su najčešće osobe koje imaju nevidljiv hendikep- hronične bolesti i stanja, kancer, disleksiju, disgrafiju, anksioznost, depresiju, epilepsiju itd.

Advokat Nikola Ristović je kao osoba oštećenog sluha koja se oslanja na čitanje s usana podelio svoja iskustva nailaženja na barijere u obavljanju svog posla zbog mere za suzbijanje pandemije koja se tiče nošenja maski.  Takođe se i osvrnuo na pravna akta koja bi trebalo da sprečavaju diskriminaciju osoba sa hendikepom, ali se usled nedostatka svesti ne primenjuju i pogrešno interpretiraju, a to su Ustav, Evropska konvencija o ljudskim pravima, Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa hendikepom, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa hendikepom. Osim toga, Komitet Ujedinjenih nacija je Srbiji dao preporuku da se prevod reči disability treba proširiti sa invaliditeta kako bi sve osobe kojima je neophodna podrška, a nisu prepoznate kategorijom invaliditeta mogle da ostvare svoja osnovna prava. Preporuka je i neophodnost stručnog usavršavanja i osposobljavanja svih organa vlasti da na adekvatan način primenjuju pravne akte.

Politički analitičar Boban Stojanović naveo je da su rezulati istraživanja USH-a o načinu na koji političke partije u svojim programima percipiraju osobe sa hendikepom poražavajući. Mali broj partija u svojim programima prepoznaje probleme s kojim se suočavaju osobe sa hendikepom u Srbiji, a retko koja je te probleme analizirala i ponudila rešenja. Boban je takođe i istakao da teme političkog života treba da budu životne teme i da poltičari treba da se bave time kako živi obični svet i koji su problemi marginalizovanih grupa. Uslovi za participaciju osoba sa hendikepom su izuzetno ograničeni, a organizacione forme na nivou partija koje i bila zadužene za pružanje podrške osobama sa hendikepom gotovo da ne postoje, a ako i postoje onda ne posmatraju ove ljude kao ravnopravne.

Udruženje studenata sa hendikepom kao akademska organizacija oseća dužnost da podiže svest donosiocima odluka i opštoj javnosti i zbog toga će u okviru novog projekta raditi na informisanju i edukovanju političkih partija koje utiču na kreiranje javnog mnjenja i isticanje problema koji su aktuelni.

U toku realizacije ovog projekta biće organizovane i aktivnosti osnaživanja, edukovanja i motivisanja osoba sa hendikepom da aktivno učestvuju u društvu i političkom životu, a Boban Stojanović će biti predavač škole političke participacije za osobe sa hendikepom koja će se odigrati ove godine.

Današnja konferencija bila je uvod u kampanju podizanja svesti o pravima osoba sa hendikepom koja će se sprovoditi tokom cele godine.

Pozivamo vas da pratite naše aktivnosti i pružite nam podršku u borbi za inkluzivno društvo!