PRAVA

Pravo na rad

Izvod iz “Pravo na rad osoba sa hendikepom – Asistivne tehnologije u Srbiji„[1], autorka Ivanka Jovanović, izvršna direktorka, Nacionalna organizacija osoba sa hendikepom Srbije Osobe sa hendikepom u različitim delovima sveta, na različite načine i u različitom procentu participiraju u svetu rada. Usled postojanja brojnih prepreka u društvu, veliki broj osoba sa hendikepom koje žele […]

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

Izvod iz “Pravo na rad osoba sa invaliditetom-Asistivne tehnologije u Srbiji„, autorka Marianne Schulze, konsultantkinja u oblasti ljudskih prava.Netransparentnost ljudskih prava osoba sa invaliditetom rezultat je, s jedne strane, činjenice da je u sporazumima o ljudskim pravima invaliditet obuhvaćen izrazom ”druge okolnosti”. Lista osnova po kojima je zabranjena diskriminacija uključuje: „rasu, boju kože, pol, jezik, religiju, […]

Prijatelji i saradnici