Ljudska prava

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

Netransparentnost ljudskih prava osoba sa invaliditetom rezultat je, s jedne strane, činjenice da je u sporazumima o ljudskim pravima invaliditet obuhvaćen izrazom ”druge okolnosti”.
Pravo na rad

Izvod iz “Pravo na rad osoba sa hendikepom - Asistivne tehnologije u Srbiji"[1], autorka Ivanka Jovanović, izvršna direktorka, Nacionalna organizacija osoba sa hendikepom Srbije Osobe sa hendikepom u različitim delovima sveta, na različite načine i u različitom procentu participiraju u svetu rada. Usled postojanja brojnih prepreka u društvu, veliki broj osoba sa hendikepom koje žele da rade, nemaju tu mogućnost. Zbog toga osobe sa hendikepom spadaju u najsiromašnije, najneobrazovanije i ekonomski najzavisnije slojeve društva i često su suočene sa raznim oblicima diskriminacije i kršenja ljudskih prava širom sveta. Međunarodna organizacija rada procenjuje da je u svetu približno 386 miliona radno aktivnih osoba sa hendikepom starosti između 15 i 64 godine. Jasno je da ekonomski rast može da dovede do povećanja zapošljavanja i da zakonska regulativa može da podstakne poslodavce da koriste veštine i potencijale osoba sa hendikepom unutar postojećih nacionalnih uslova.

  • Facebook

  • Prijatelji i saradnici