Uticaj tekućih reformi visokog obrazovanja na studiranje i kvalitet akademskog života studenata i studentkinja sa hendikepom

U okviru projekta “Unapređivanje socijalne dimenzije evropskog prostora visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi” Udruženje studenata sa hendikepom sa partnerskim organizacijama iz Makedonije i Crne Gore sprovodi istraživanje o uticaju tekućih reformi visokog obrazovanja na studiranje i kvalitet akademskog života studenata i studentkinja sa hendikepom.
Istraživanjem će biti obuhvaćeni univerzitetski centri u Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji u kojima su već otpočele reforme visokog obrazovanja.
Cilj istraživanja je da se utvrdi način na koji tekući proces reforme visokog obrazovanja utiče na studiranje i kvalitet akademskog života studenata i studentkinja sa različitim tipovima hendikepa. Takođe, stavovi studenata sa hendikepom biće upoređeni sa stavovima i mišljenjima studenata bez hendikepa kao i studenata iz drugih nedovoljno zastupljenih grupa – da li proces reformi utiče na odabrane grupe na drugačiji način. Kroz istraživanje, partnerske organizacije će takođe ispitati da li reforme podržavaju jednak pristup obrazovanju i na koji način se reforme odražavaju i utiču na slobodno vreme, društveni život, studentski aktivizam i druge komponente života studenata.
Istraživanje ima dve komponente: fokus grupe i ankete sa studentima.
Nacionalni timovi će sprovesti fokus grupe sa studentima i studentkinjama sa hendikepom, organizujući ih na osnovu pretpostavljenih glavnih prepreka sa kojima se suočavaju, kao i sa studentima bez hendikepa.
Drugi deo istraživanja se sastoji od istraživanja sa studentima sa odabranih fakulteta (na osnovu nivoa i vremenskog okvira izvršenih reformi – prema zvaničnim nacionalnim izveštajima o napretku Bolonjskog procesa, podacima nacionalne agencije za akreditaciju itd.). Kroz upitnik, anketari će prikupljati informacije od studenata sa hendikepom o njihovom nivou učešća u akademskom životu, servisima podrške koje pružaju njihovi fakulteti i mogućnostima za učešće u programima koje organizuju njihovi fakulteti.
Na osnovu podataka dobijenih ovim istraživanjem sačiniće se regionalni izveštaj koji će biti predstavljen svim organima i institucionalnim telima koji su uključeni u reformu visokog obrazovanja u zemljama gde je sprovedeno istraživanje, kao i evropskim institucijama koje prate sprovođenje ovih reformi.

Prijatelji i saradnici