Servisi podrške

Pored rada na izmeni zakonodavstva u cilju stvaranja pozitivnih zakonskih uslova za život i školovanje bez diskriminacije osoba sa hendikepom, Udruženje studenata sa hendikepom (USH) se bavi i neposrednim radom sa korisnicima i korisnicama kroz programe neformalnog obrazovanja i servise podrške.

Prilagođavanje prijemnih ispita

Srednjoškolci i srednjoškolke sa hendikepom koji su zainteresovani za nastavak obrazovanja, tj. upisivanje fakulteta ili visoke škole, mogu da se obrate Udruženju studenata sa hendikepom sa željom da saznaju koje mogućnosti nudi fakultet/visoka škola za koji su se opredelili. Ukoliko je potrebna adaptacija načina polaganja prijemnih ispita, Udruženje se obraća određenoj visokoškolskoj ustanovi sa tim zahtevom. Takve vrste prepreka se uglavnom uspešno prevazilaze. Najčešće zastupljeni vid podrške pri polaganju prijemnog ispita jeste prilagođavanje testa budućim studentima sa delimično oštećenim vidom. Zahteva se da test bude odštampan uveličano, fontom koji je osobi najpogodniji za čitanje. Onima koji imaju potpuno oštećen vid, fakultet obezbeđuje asistenta ili asistentkinju koji tokom prijemnog ispita kandidatu pruža podršku.

Zastupanje studenata i studentkinja sa hendikepom

Zastupanje podrazumeva komunikaciju sa upravama fakulteta, univerziteta, visokih škola, nadležnih gradskih sekretarijata i ministarstava, kao i ostalih institucija, u cilju pružanja podrške studentima u formulisanju problema i zahteva u dopisima, predavanje dopisa nadležnim institucijama itd. Studenti imaju najviše potreba kada je u pitanju oslobađanje troškova školarine i regulisanje statusa na fakultetu. S obzirom na to da Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije od školske 2008/2009. godine izdaje uputstvo za upis studenata pripadnika manjinskih grupa van upisne kvote, očekivano je da to postane i redovna praksa. Međutim, to nije slučaj, te se još uvek upravi svakog fakulteta i visoke škole mora obraćati pojedinačno, u ime svakog studenta. Kao odgovor na svaku molbu, Ministarstvo prosvete daje preporuku visokoškolskoj ustanovi da određenog studenta ili studentkinju upiše van kvote ili omogući oslobađanje plaćanja školarine „u skladu sa svojim mogućnostima“. Ishod je, uglavnom, pozitivan, mada još uvek nije stoprocentan.

Dostupnost literature

Studenti sa oštećenim vidom tokom školovanja nailaze na prepreke, kako prilikom samostalnog kretanja, tako i prilikom učenja. Literatura u dostupnom obliku se retko može naći na fakultetima Univerziteta u Beogradu. Izuzetak je Pravni fakultet koji ovu prepreku premostio ’unutrašnjom politikom’, odnosno pravilnikom kojim se omogućavaju udžbenici u elektronskom formatu studentima i studentkinjama ovog fakulteta. Veliki problem u omogućavanju literature u elektronskom obliku predstavlja bojazan autora da se njihovo delo ne zloupotrebi. Stoga su studenti Pravnog fakulteta u obavezi da se, nekim oblikom ugovora, obavežu da će autorska prava poštovati.
Studenti i studentkinje kojima su knjige u elektronskom formatu neophodne za kvalitetno studiranje, na različite načine pokušavaju da prevaziđu ovu barijeru. Jedan od načina jeste i skeniranje i prebacivanje teksta u računaru čitljiv oblik od strane kolega i koleginica. Nekoliko studenata koji imaju oštećenje vida koristi ovaj vid podrške Udruženja. Naravno, ovakav način je daleko dugotrajniji i komplikovaniji od toga da se studentima omogući da koriste materijal koji je već pripremljen za štampu.

„Stipendije za izjednačavanje mogućnosti“

Udruženje studenata sa hendikepom je 2002. godine pokrenulo inicijativu za dodelu „Stipendija za izjednačavanje mogućnosti“ kako bi se brucošima i studentima sa hendikepom pružila mogućnost da unaprede svoje školovanje dobijanjem stipendija po olakšanim uslovima. Uzimajući u obzir neravnopravnost tokom upisa i studija, ova stipendija u mnogome olakšava prevazilaženje prepreka na koje nailaze brucoši i studenti sa hendikepom. Stipendija se dodeljuje svim studentima i studentkinjama sa hendikepom koji studiraju na trošku budžeta Republike Srbije i prvi put su upisali određenu godinu studija. Udruženje posreduje između studenata i banke koja, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, obezbeđuje stipendije. U slučaju potrebe za tim, USH zastupa kandidate koji smatraju da su oštećeni pri odluci o odobrenju stipendije. U ime onih koji smatraju da postoji osnov, USH podnosi žalbu nadležnoj instituciji.

Asistencija u nastavi

USH je pokrenulo pilot projekat „Servis asistencije u visokom obrazovanju“ u okviru kojeg studenti fakulteta u Kragujevcu, Nišu i Beogradu pružaju asistenciju u nastavi kolegama sa hendikepom. Vršnjačka podrška podrazumeva asistenciju u kretanju do i sa fakulteta, obezbeđivanju i prilagođavanju literature, uzimanju beležaka, prijavljivanju ispita i sl.
U toku su pripreme nekih novih servisa podrške koji će biti na raspolaganju studentima i studentkinjama sa hendikepom.

  • Facebook

    Error:Error validating access token: The user has not authorized application 406362656509338.

  • Prijatelji i saradnici