Regionalni izveštaj – unapređivanje socijalne dimenzije u jugoistočnoj Evropi

Značajne reforme visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi počele su u prethodnoj deceniji uključivanjem zemalja regiona u Bolonjski proces. Put i način na koji se ove reforme sprovode u jugoistočnoj Evropi ne obezbeđuju okvir za kvalitetno i potpuno dostupno visoko obrazovanje nedovoljno zastupljenim grupama, uključujući i studente i studentkinje sa hendikepom. Srbija, Crna Gora i Makedonija sprovode različite praktične politike podrške određenim grupama studenata kao što su studenti sa hendikepom, ali još uvek nisu razvile nacionalne strategije za unapređivanje socijalne dimenzije Bolonjskog procesa, kao što je bilo preporučeno od strane Radne grupe za Socijalnu Dimenziju nakon sastanka ministara odgovornih za visoko obrazovanje u Bergenu.
U okviru projekta „Unapređivanje socijalne dimenzije Evropskog prostora visokog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi“ partnerske organizacije su istraživale način na koji aktuelni pravci i mehanizmi reformi koji se koriste u okviru Bolonjskog procesa u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji utiču na kvalitet studija i akademski život studenata i studentkinja sa hendikepom, kao i studenata iz drugih nedovoljno zastupljenih grupa (zaposleni studenti i studenti roditelji u sve tri države i pripadnici nacionalnih manjina u Makedoniji). Rezultati istraživanja promovisani su putem okruglih stolova, sastanaka sa upravama visokoškolskih ustanova, predstavnicima ministarstava nadležnih za obrazovanje i drugim relevantnim zainteresovanim stranama u svakoj zemlji, kao i medijskim nastupima, i podržavaju nastojanja partnerskih organizacija da iniciraju i razviju dijalog o stvaranju nacionalnih strategija za razvoj socijalne dimenzije između relevantnih aktera visokog obrazovanja u njihovim državama.
Uz prioritete procesa priključivanja EU u izabranim zemljama i obaveze koje proističu iz uključenosti u Bolonjski proces, projekat “Unapređivanje socijalne dimenzije Evropskog prostora visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi” predstavlja korak napred u borbi za jednake mogućnosti i zalaganje za inkluzivno visoko obrazovanje u regionu jugoistočne Evrope.

Prijatelji i saradnici