Istraživanja

Regionalni izveštaj - unapređivanje socijalne dimenzije u jugoistočnoj Evropi

Značajne reforme visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi počele su u prethodnoj deceniji uključivanjem zemalja regiona u Bolonjski proces. Put i način na koji se ove reforme sprovode u jugoistočnoj Evropi ne obezbeđuju okvir za kvalitetno i potpuno dostupno visoko obrazovanje nedovoljno zastupljenim grupama, uključujući i studente i studentkinje sa hendikepom. Srbija, Crna Gora i Makedonija sprovode različite praktične politike podrške određenim grupama studenata kao što su studenti sa hendikepom, ali još uvek nisu razvile nacionalne strategije za unapređivanje socijalne dimenzije Bolonjskog procesa, kao što je bilo preporučeno od strane Radne grupe za Socijalnu Dimenziju nakon sastanka ministara odgovornih za visoko obrazovanje u Bergenu.
Hendikep je pitanje ljudskih prava

Analizu podataka dobijenih ovim istraživanjem možete pročitati u publikaciji Hendikep je pitanje ljudskih prava koju je izdalo Udruženje studenata sa hendikepom 2006. godine. Istraživanje je Udruženje studenata sa hendikepom sprovelo među osobama sa hendikepom u periodu od novembra 2005. do februara 2006. godine. Cilj ovog istraživanja bio je da se ispitaju iskustva i lični stavovi osoba sa hendikepom prema diskriminaciji na osnovu hendikepa i prema borbi protiv diskriminacije kroz različite vidove pravne pomoći.
Uticaj tekućih reformi visokog obrazovanja na studiranje i kvalitet akademskog života studenata i studentkinja sa hendikepom

U okviru projekta “Unapređivanje socijalne dimenzije evropskog prostora visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi” Udruženje studenata sa hendikepom sa partnerskim organizacijama iz Makedonije i Crne Gore sprovodi istraživanje o uticaju tekućih reformi visokog obrazovanja na studiranje i kvalitet akademskog života studenata i studentkinja sa hendikepom.

  • Facebook

  • Prijatelji i saradnici